Panaszkezelés

Panaszkezelési szabályzat


Tájékoztatjuk, hogy a panasza az ügynek megfelelő, dedikált felelőshöz kerül.

Irodánknak a beérkezéstől számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a panaszok megválaszolására, azonban minden esetben törekszünk arra, hogy válaszunkat sokkal hamarabb kézhez kapja.


Panasz bejelentés módjai


 • Telefonon a 06301535656 mobilszámon.
 • Személyesen a BetterBook Könyvelőiroda Kft., 1054 Budapest, Szabadság tér 7. szám alatti irodájában telefonon vagy írásban előre egyeztetett időpontban.
 • E-mailben a hello@betterbook.hu címen.
 • Elektronikus kérdőíven az alábbi linken.


A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes, melyért külön díjat nem számítunk fel.

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.


Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni kell. Irodánk a telefonon közölt szóbeli panasz esetén a bejelentéstől számított 1 munkanapon úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.


Írásbeli panasz

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 napon belül küldi meg irodánk a panasztevőnek.


A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai

Társaságunk a panaszkezelés során különösen a következő adatokat, dokumentumokat kérheti az ügyféltől:

 • neve;
 • szerződött cég neve, adószáma;
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe;
 • telefonszáma;
 • értesítés módja;
 • panasz leírása, oka;
 • a panasz alátámasztásához szükséges, a bejelentő birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely irodánknál nem áll rendelkezésre;
 • bejelentő igénye;
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően kell kezelni.


Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására jogszabályban előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a panasztevő a Budapesti Békéltető Testülethez.


A Budapesti Békéltető Testület székhelye

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím:   bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: +36 (1) 488 21 31A panasz nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a szolgáltató nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölésével;
 • a panasz benyújtásának időpontját;
 • a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát;
 • az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését;
 • a panaszra adott válaszlevél postára adásának – elektronikus úton megküldött válasz esetén az elküldés – dátumát.

A panaszt és az arra adott választ 5 évig meg kell őrizni.