ÁSZF 2023.08.01-2024.06.30

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

– BetterBook Kft. –


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a BetterBook Kft. (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) könyvelőiroda és ügyfelei közötti együttműködés szabályait és feltételeit fekteti le, valamint meghatározza a szerződő felek alapvető jogait és kötelezettségeit a szerződéses jogviszony fennállta alatt. A könyvelőiroda és ügyfelei jelen ÁSZF rendelkezéseitől írásba foglalt egyedi megállapodás alapján térhetnek el.

 1. A könyvelő iroda

Jelen ÁSZF-et alkalmazó könyvelőiroda a BetterBook Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Adószáma: 32030525-2-41

Cégjegyzékszáma: 01-09-403517

Képviseli: Várszegi Ádám Balázs ügyvezető

Elérhetőségek: adam.varszegi@betterbook.hu, 06301535656

A BetterBook Kft. számviteli és könyvviteli szolgáltatásra, jogosult gazdasági társaság. A társaság szavatolja, hogy feladatának ellátásához rendelkezik valamennyi szükséges engedéllyel, megbízását a szakma szabályainak és előírásainak maradéktalan betartása mellett, magas minőségben teljesíti. 

A BetterBook Kft. szolgáltatásait elsődlegesen elektronikus úton nyújtja, amelynek igénybevétele a jelen ÁSZF rendelkezéseinek, valamint a Google szolgáltatásainak (így például GoogleDrive, Gmail) elérését biztosító fiók – akár ingyenes vagy ellenszolgáltatáshoz kötött - regisztrációjához és ezáltal a Google szolgáltatásaira vonatkozó felhasználási feltételek elfogadásához kötött. 

 1. Fogalmak


 1. Könyvelő Iroda: Az ÁSZF I. pontjában meghatározott könyvelő iroda (BetterBook Kft.)
 2. Ügyfél: Azon természetes vagy jogi személyek, akik / amelyek a Könyvelő Iroda szolgáltatásait szerződő félként igénybe veszik. 
 3. Felek: Könyvelő Iroda és Ügyfél együttesen.
 4. Egyedi Megállapodás: Felek által megkötött és írásba foglalt egyedi megállapodás / könyvelési szerződés, amely lehetővé teszi a Felek között jelen ÁSZF szabályainak alkalmazását, valamint adott estben az ÁSZF szabályaitól való eltérést.
 5. Google Fiók: Olyan ingyenes vagy ellenszolgáltatáshoz kötött elektronikus felhasználói fiók, amellyel az Ügyfél hozzáférhet a Google által működtetett, Google fiókon keresztül elérhető elektronikus szolgáltatásokhoz (pl. Gmail, GoogleDrive), amelyeken keresztül a Könyvelő Iroda a szolgáltatásait nyújtja.
 1. ÁSZF hatálya, alkalmazási köre


 1. A Felek közötti szerződéses kapcsolat szabályait a jelen ÁSZF, az Egyedi Megállapodás és ezek mellékletei együttesen tartalmazzák. Bármilyen, a jelen ÁSZF, valamint az Egyedi Megállapodás és annak mellékletei eltérése esetén elsősorban az Egyedi Megállapodás és másodsorban a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. 


 1. Szolgáltatások


 1. A Könyvelő Iroda a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében meghatározott szolgáltatásokat nyújtja az Ügyfél részére, az Ügyfelet terhelő különböző adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése körében. A szolgáltatások nyújtása során a Felek együttműködnek és törekednek az alább meghatározott szolgáltatások körében felmerülő kötelezettségeik, feladataik magas szintű elvégzésére.


 1. A Könyvelő Iroda szolgáltatásait elsődlegesen elektronikusan, Google Fiókon keresztül nyújtja. A Könyvelő Iroda szolgáltatásainak Ügyfél általi igénybevétele a jelen ÁSZF rendelkezéseinek, valamint a Google Fiók regisztrációjához és ezáltal a Google szolgáltatásaira vonatkozó felhasználási feltételek elfogadásához kötött. Amennyiben az Ügyfél a jelen pontban foglaltakat nem tesz eleget, úgy a Könyvelő Iroda szolgáltatásait nem veheti igénybe.


 1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Könyvelő Iroda szolgáltatásai kifejezetten nem terjednek ki az alábbi tevékenységekre:


 1. Megbízó szerződéseinek, teljesítésigazolásainak elkészítése


 1. Számviteli bizonylatok feldolgozásra átadása, határidők


 1. A Könyvelő Iroda a szolgáltatásnyújtás során az Ügyfél által a rendelkezésére bocsátott számviteli bizonylatokat dolgozza fel. Az Ügyfél szavatolja, hogy általa a Könyvelő Iroda rendelkezésére bocsátott számviteli bizonylatok és egyéb vonatkozó dokumentációk tartalma a valóságnak megfelel, valamint azok alaki és tartalmi szempontból is eleget tesznek az alkalmazandó jogszabályoknak.


 1. A számviteli bizonylatok rendelkezésre bocsátása elsődlegesen elektronikus úton, Google Fiókon keresztül, a jelen V. pontban meghatározott ütemezés szerint történik. A Könyvelő Iroda kizárja felelősségét azon esetekre, ha az elektronikusan továbbított adatok hibásan, hiányosan vagy egyáltalán nem érkeznek meg részére az Ügyfél oldalán keletkezett informatikai és egyéb hibákból fakadóan. A Könyvelő Iroda nem felel az internetszolgáltatók rendszerében bekövetkezett hibákért és üzemzavarokért.


 1. Az Ügyfél kivételes esetben, külön adminisztrációs díj megfizetése mellett személyesen vagy postai úton is a Könyvelő Iroda rendelkezésére bocsáthatja a számviteli bizonylatait és egyéb vonatkozó dokumentumait. Amennyiben ilyen módon adja át a számviteli bizonylatokat, azokat megfelelően rendszerezve és előkészítve, a feldolgozáshoz szükséges valamennyi kiegészítő irattal és adattal együtt, iratjegyzéken nyilvántartva köteles átadni a Könyvelő Iroda részére. Az iratjegyzéknek azonosítható módon kell tartalmaznia valamennyi átadásra kerülő számviteli bizonylatot és egyéb dokumentációt. A Könyvelő Iroda a számviteli bizonylatok átvételét az iratjegyzék aláírásával nyugtázza. Amennyiben az Ügyfél nem készít megfelelő iratjegyzéket, úgy őt terheli annak bizonyítása, hogy megfelelően átadásra kerültek a tárgyhavi számviteli bizonylatok. A papír alapú iratleadás adminisztrációs díja eseti megállapodás tárgyát képezi.


 1. A számviteli bizonylatok átadásának határideje: 


 • Könyvelési bizonylatok határideje: a tárgyhónapot követő hónap első szerdai napja.
 • Bérszámfejtési bizonylatok határideje: a tárgyhónapot követő hónap első munkanapja.
 • Táppénzes iratok átadási időpontja: a tárgyhónapot követő hónap első munkanapja
 • Év végi leltárak átadási időpontja: tárgyévet követő első szerdai nap (előző évre vonatkozó leltár)

Amennyiben az Ügyfél a megjelölt határidőket informatikai hiba nyomán (pl.: sikertelen kapcsolat, Ügyfél által használt eszköz meghibásodása) nem tudja megtartani, úgy ezt köteles haladéktalanul jelezni a Könyvelő Iroda felé, valamint gondoskodni a bizonylatok és egyéb dokumentáció ÁSZF V.3. pont szerinti átadásáról.

 1. Az Ügyfél a könyvelési anyagokat elektronikusan a nap bármely pontján, kivételes esetekben személyes átadás esetén munkanapokon, előre egyeztetett időpontban bocsáthassa a Könyvelő Iroda rendelkezésére. 


 1. A Könyvelő Iroda az adott hét szerda éjfélig beérkezett iratokat adott hét vasárnap éjfélig feldolgozza és a rákövetkező hét hétfői napján kimutatást vagy riportot küld az Ügyfél részére. A Könyvelő Iroda az Ügyfél által a rendelkezésére bocsátott valamennyi iratot úgy tekinti, hogy az az Ügyfél, vagy kijelölt képviselője által jóváhagyásra került és valamennyi irat tartalma megfelel a valóságnak és a jogszabályoknak.


 1. A Könyvelő Iroda a szolgáltatását kizárólag az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott dokumentumok felhasználásával végzi, a jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartva. A Könyvelő Iroda a rendelkezésére bocsátott számviteli bizonylatok helyességét kizárólag számszaki és formai szempontból ellenőrizheti, a tartalmi helyessége és hitelessége minden esetben az Ügyfél felelőssége. Az Ügyfél a számviteli bizonylatok rendelkezésre bocsátását megelőzően köteles azokat alaki, tartalmi és jogszabályoknak való megfelelősség szempontjából ellenőrizni.


 1. Amennyiben a Könyvelő Iroda az Ügyfél által a rendelkezésére bocsátott iratanyagban számszaki vagy formai hiányosságot észlel, hogy azt jelzi az Ügyfél felé. A Könyvelő Iroda a jelen ÁSZF V. 4. pontjában foglalt határidők előtt legalább három munkanappal beérkező hiánypótlási anyagokat dolgozza fel garantáltan. 


 1. A Könyvelő Iroda az Ügyfél bevallási kötelezettségeinek teljesítése előtt, megfelelő időben tájékoztatót küld az Ügyfél részére a beküldésre kerülő könyvelési anyagról, melynek jóváhagyására három nap áll az Ügyfél rendelkezésére. Ha az Ügyfél határidőn belül nem hagyja jóvá a tájékoztatóban foglaltakat, úgy a Könyvelő Iroda azt automatikusan jóváhagyottnak tekinti. A Könyvelő Iroda kizárólag abban az esetben nem teljesíti az Ügyfél bevallási kötelezettségét, ha az Ügyfél, vagy a képviseletére jogosult személy erre kifejezetten, írásban utasítja, ideértve azon eseteket is, ha a Könyvelő Iroda hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, ám az nem reagált megfelelően.
 2. Azon jogkövetkezményeket, melyek nem megfelelő bizonylatolásból, hiányzó iratokból, szerződésekből, vagy ezekből eredő hiányos vagy téves könyvelésből erednek, az Ügyfél nem háríthatja át a Könyvelő Irodára.


 1. Az Ügyfél a bér- és jövedelem-elszámolás elvégzéséhez valamennyi dolgozójára vonatkozóan a Könyvelő Iroda rendelkezésére bocsátja a bérszámfejtéshez szükséges adatokat. Az Ügyfél új dolgozó felvétele esetén ennek tényét és az új dolgozó szükséges adatait haladéktalanul közli a Könyvelő Irodával.


 1. A késedelmes, illetve hiányos rendelkezésre bocsátás, vagy e szerződési pontban foglalt előírásaitól eltérő előkészítés és iratkezelés következményeiért, többletköltségekért az Ügyfelet terheli felelősség. Késedelmes vagy hiányos adatszolgáltatás esetén a Könyvelő Iroda mentesül a hivatalos határidők betartása alól. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az elkésett vagy hiányos adatszolgáltatásból adódó, Könyvelő Iroda általi határidő-mulasztás esetén, semmiféle kártérítési vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Könyvelő Irodával szemben, összhangban a jelen V. pontban foglaltakkal.


 1. Jogi tájékoztatás


 1. A Könyvelő Iroda tájékoztatja az Ügyfelet, hogy gazdasági tevékenységének folytatása során köteles bizonyos adózási és számviteli törvények betartására és kötelezettségek teljesítésére. Az Ügyfél jelen ÁSZF aláírásával ezt tudomásul veszi.


 1. A gazdálkodó tevékenységet folytató Ügyfelet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott számviteli kötelezettségek terhelik. Egyéni vállalkozók könyvviteli kötelezettségeit az személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény tartalmazza. A számviteli törvény értelmében a számlarend megfelelő összeállításáért, a könyvvezetés helyességéért a gazdálkodó Ügyfél képviseletére jogosult személy a felelős. 


 1. Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani és valamennyi bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre, eseményre vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet – hiba esetén – előírásszerűen javítottak. A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. A bizonylatok alaki kellékeit a számviteli törvény és az áfa törvény tartalmazza. 


 1. Az Ügyfél, mint gazdálkodó tevékenységére vonatkozó adókötelezettségeket az adótörvények tartalmazzák, amelyek tartalma időről időre változhat. Az adóbevallási és adófizetési határidőket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény tartalmazza. A saját tevékenységre vonatkozó adójogszabályok és változások figyelemmel kísérése, alkalmazása, a gazdálkodási adatok értékelése és a szükséges döntések meghozatala az Ügyfél kötelezettsége. 


 1. Az Ügyfél adókötelezettségeinek teljesítése során mindenkor köteles betartani az adózással kapcsolatos alapelveket. Az adótörvények alkalmazásában a szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni. Az érvénytelen szerződésnek vagy más jogügyletnek az adózás szempontjából annyiban van jelentősége, amennyiben gazdasági eredménye kimutatható. A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével kell minősíteni. Nem alkalmazható e rendelkezés, ha a kapcsolt vállalkozások magatartása megfelel a független felektől az adott esetben elvárható piaci magatartásnak. 


 1. A törvény előírja, hogy az adójogviszonyokban a jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni. Az adótörvények alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan szerződés vagy más jogügylet, amelynek célja az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése. A társasági adóban és a személyi jövedelemadóban az adókötelezettséget, az adót befolyásoló, annak csökkenését eredményező szabály, adóelőny (adómentesség, adókedvezmény) annyiban alkalmazható, illetőleg érvényesíthető, amennyiben az annak alapjául szolgáló jogügylet, más hasonló cselekmény tartalma megvalósítja a szabály, az adóelőny célját. A törvény szerint az alkalmazhatóságot, illetőleg az érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, akinek az érdekében áll. Ha a jogügylet tartalma alapján az állapítható meg, hogy annak célja csak adóelőny az egyik fél vagy a felek számára, akkor a jogügylet alapján elszámolt költség, ráfordítás, nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak, illetve adóelőny nem érvényesíthető. A törvény szerint a nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségek, ráfordítások nem számolhatók el, növelik az adóalapot. Költségelszámolás csak szabályszerű számla alapján lehetséges. Az általános forgalmi levonásának tárgyi feltétele a számla, illetve a törvényben meghatározott további okiratok. Az Áfa törvény meghatározott termékekre és szolgáltatásokra levonási tilalmat és korlátozásokat állapít meg, illetve egyes tevékenységekre eltérő adózási módokat tartalmaz. 


 1. A foglalkoztatási jogviszonyokhoz a törvényben írtak szerint – egyéb kötelezettségek mellett – bejelentési és járulékfizetési kötelezettségek kapcsolódnak.


 1. Felek egyéb jogai és kötelezettségei


 1. Ügyfél köteles a könyvelés elkészítéséhez szükséges bizonylatokat, valamint egyéb dokumentumokat egy általa megnyitott Google Drive-ba feltölteni és az adott Google Drive-ot a Könyvelő Irodával megosztani, ezáltal a szükséges dokumentációt a Könyvelő Iroda rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél kötelezettsége a szolgáltatás igénybevétele során használt Google felületek biztonságának és használhatóságának körében a megfelelő tárhely kapacitás fenntartására és az illetéktelen személyek hozzáférésének meggátolása. Az Ügyfél jelen kötelezettségei körébe nem tartoznak bele az olyan technikai feltételek és rendelkezésre állás biztosítása, amely felhasználói oldalról nem, vagy külön erőfeszítés nélkül nem lehetséges. 


 1. A Könyvelő Iroda a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatások nyújtása mellett köteles az Ügyfél által megnyitott Google Dive-ot kontrollált, biztonságos módon használni, valamint gondoskodni arról, hogy a Könyvelő Iroda részéről kizárólag erre felhatalmazott személyek férjenek hozzá a szolgáltatásnyújtás során használt Google felületekhez. 


 1. Az Ügyfél köteles a Könyvelő Iroda által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges technikai feltételek biztosítására, így különösen olyan számítástechnikai eszköz biztosítására, amely internet elérésre és megfelelő adattovábbításra képes.


 1. Tekintettel arra, hogy a Könyvelő Iroda szolgáltatásait a Google, mint harmadik fél által működtetett szolgáltatásokon keresztül nyújtja, a Felek kötelesek a Google szolgáltatásainak meghibásodása esetén egymással együttműködni a Könyvelő Iroda által nyújtott szolgáltatások folyamatosságának fenntartása érdekében. 


 1. Felek kötelesek a meghatározott Google szolgáltatási felületeket rendeltetésszerűen használni. Az Egyik Fél sem akadályozhatja vagy veszélyeztetheti az igénybe vett elektronikus felületek működését, arra jogsértő vagy kártékony tartalmat nem juttathat.


 1. Felek kötelesek a Könyvelő Iroda szolgáltatásainak igénybevételéhez használt Google felületek, és az együttműködés során használt egyéb elektronikus felületek használatához szükséges azonosító adataik megőrzésére és annak biztosítására, hogy jogosulatlan személy ezen adatokhoz és az elektronikus felületekhez, valamint az oda feltöltött adatokhoz és dokumentumokhoz ne férjen hozzá. A Könyvelő Iroda valamennyi az Ügyfél Google Fiókján keresztül megküldött dokumentumot, bizonylatot és egyéb könyveléshez szükséges anyagot úgy tekint, hogy az az Ügyféltől származik, függetlenül attól, hogy azok megküldése során az Ügyfél Google Fiókját valóban az Ügyfél használta-e.


 1. Ha az Ügyfél kötelezettségei megszegésével bárminemű kárt okoz a Könyvelő Irodának, úgy köteles azt a kártérítési felelősség szabályai szerint megtéríteni. 


 1. A Google, vagy egyéb harmadik fél által támasztott bármely feltétel, vagy kötelezettség Ügyfél általi megszegéséből eredő károkért és szolgáltatás kiesésért a Könyvelő Iroda semmilyen módon nem felel.


 1. A Könyvelő Iroda az Ügyfél által az elektronikus felületekre az Ügyfél által feltöltött adatok védelme és megőrzése érdekében minden tőle elvárhatót megtesz, ám az esetleges üzemhibákból fakadó adatvesztésért, adatok és fájlok sérüléseiért nem vállal felelősséget, összhangban a jelen VII. pont 1. és 3. pontjával.


 1. Amennyiben az egyik Fél a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges elektronikus felületek használata során (pl. általa megnyitott Google Drive) bárminemű rendellenességet vagy hibát tapasztal, bejelenti a másik Fél felé, valamint köteles gondoskodni azon hibák feltárásáról és mielőbbi javításáról, amelyek felhasználói szinten megoldhatóak. A késedelmes hibabejelentésből, vagy annak elmaradásából eredő károkért a Könyvelő Iroda semmiélyen felelősséget nem vállal. Amennyiben olyan hiba vagy egyéb rendellenesség merül fel, amely a Felektől független, úgy a Felek a jelen ÁSZF VII. 4. pontja szerint járnak el.


 1. A Könyvelő Iroda az Ügyfél irányába fennálló kötelezettségeinek teljesítése és egyéb szolgáltatásainak nyújtása során alvállalkozókat, teljesítési segédeket vehet igénybe az Ügyfél erre vonatkozó hozzájárulása nélkül. A Könyvelő Iroda az általa igénybe vett teljesítési segédekért és egyéb közreműködő személyekért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.


 1. Az Ügyfél köteles a Könyvelő Iroda részére megadni mindazokat az elektronikus hozzáféréseket és kulcsokat (pl.: API-k, stb.) melynek segítségével a Könyvelő Iroda az Ügyfél Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: „NAV”) felé lejelentett számlaadatait, számlaképeit a NAV rendszeréből közvetlenül elérhet.


 1. Az Ügyfél szükség esetén utasítást adhat Könyvelő Iroda részére a szolgáltatások teljesítése körében. A Könyvelő Iroda csak az Ügyféltől, vagy erre felhatalmazott képviselőjétől köteles utasítást elfogadni. Célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás esetén a Könyvelő Iroda köteles az Ügyfelet erre írásban figyelmeztetni. Ha az Ügyfél a figyelmeztetés ellenére az utasítást fenntartja, a Könyvelő Iroda az Ügyfél kockázatára az utasítás szerint eljárhat. A Könyvelő Iroda köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabályba vagy hatósági határozatba ütközik, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.


 1. Felelősség


 1. A Könyvelő Iroda a szolgáltatások teljesítésének körében a jogszabályi előírásokat, valamint a szakma további szabályait és szokásait betartva, az Ügyfél érdekeit szem előtt tartva a tőle elvárható gondossággal jár el. Könyvelő Iroda nem felel az olyan károkért, melyek olyan ok miatt következtek be, amelyeknek elhárítására, illetve befolyásolására a Könyvelő Irodának nincs lehetősége. 


 1. A Könyvelő Irodát terhelő anyagi felelősség a Könyvelő Iroda részére kifizetett díjak erejéig áll fenn a következő korlátozással: káreseményenként legfeljebb 10.000.000 forint, de évente összességében nem több, mint 50.000.000 Ft.


 1. A Könyvelő Iroda teljes mértékben kizárja felelősségét azon károk tekintetében, amelyek az Ügyfél által szolgáltatott, tartalmi szempontból hibás, valótlan adatokat tartalmazó, jogszabályoknak nem megfelelő számviteli bizonylatok feldolgozásából erednek. Ezen felül a Könyvelő Iroda nem felel a számviteli bizonylatok eredetiségéért és érvényességéért. 


 1. A Könyvelő Iroda kizárja a felelősségét továbbá az Ügyfél bárminemű késedelméből eredő károk tekintetében, így különösen, de nem kizárólagosan abban azon esetekben, ha az Ügyfél késedelmesen vagy egyeltalán nem bocsátotta a Könyvelő Iroda rendelkezésére a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges adatokat és dokumentumokat. 


 1. A Könyvelő Iroda nem vállal felelősséget az Ügyfél által az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások eléréséhez használt számitástechnikai eszközök működési hibája vagy alkalmatlansága miatt felmerülő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a szolgáltatások igénybevételéhez használt elektronikus felületek nem rendeltetésszerű és nem megfelelő használatából eredő károkért.


 1. A Könyvelő Iroda nem vállal felelősséget az Ügyfél által használt Google Fiók megfelelő karbantartásának, kezelésének, az Ügyfél Google Fiókjára megküldött adatok Ügyfél általi megtekintésének elmaradásából eredő károkért.


 1. A Könyvelő Iroda, mint felhasználó, vállalja, hogy megteszi az adott helyzetben általában tőle elvárhatót az általa használt Google szolgáltatási felületek hiba- és zavarmentes működésének érdekében, valamint az esetleges működési zavarok elhárítása érdekében ugyanakkor az esetleges hibás működés, üzemzavar miatt felmerülő károkért való felelősségét a Könyvelő Iroda kizárja. 


 1. Díjazás


 1. Az Ügyfél a Könyvelő Iroda szolgáltatásainak ellenértékeként díj fizetésére köteles. A Felek a szolgáltatások díját az Egyedi Megállapodásban határozzák meg.


 1. A Könyvelő Iroda az Egyedi Megállapodásban meghatározott díjat a szerződéskötést követő második naptáriévtől kezdődően, évente legfeljebb 10%-os mértékben emelheti egyoldalúan, az Ügyfél értesítésével egyidejűleg. 


 1. Valamennyi a Könyvelő Iroda részére történő kifizetést az általa meghatározott bankszámlára történő átutalással a Könyvelő Iroda számlájának kiállítását követő 30 napon belül kell teljesíteni. A fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg a Könyvelő Iroda bankszámlán jóváírásra kerül.


 1. A Könyvelő Iroda számlájával kapcsolatos bármely észrevételt írásban a számla kiállítását követő 8 napon belül kell a Megbízott tudomására hozni. Az észrevételt minden esetben indokolni kell. A megjelölt határidő elteltét követően a számla fenntartás nélkül teljes egészében elfogadottnak tekintendő az Ügyfél részéről.


 1. A Könyvelő Iroda a díjáról kiállított számlát elektronikus úton küldi meg az Ügyfélnek.


 1. Amennyiben az Ügyfél a megadott határidőn belül nem teljesíti a Könyvelő Iroda által kiállított számlát, úgy a Könyvelő Iroda elektronikus úton 15 napos határidővel felhívja az Ügyfelet a teljesítésre. Amennyiben az Ügyfél a megadott póthatáridőn belül sem teljesít, úgy a Könyvelő Iroda az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásainak körét korlátozhatja, felfüggesztheti vagy azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Amennyiben a Könyvelő Iroda valamely szolgáltatását felfüggeszti, úgy valamennyi számviteli és adózási kötelezettség teljes egészében az Ügyfélre hárul, így tehát a Könyvelő Irodát semmilyen felelősség nem terheli az Ügyfél számviteli, adózási vagy egyéb pénzügyi kötelezettségeinek körében történő bárminemű mulasztás esetén.


 1. Szerződés módosítása


 1. A Könyvelő Iroda bármikor kezdeményezheti az ÁSZF módosítását. A Könyvelő Iroda köteles értesíteni valamennyi ügyfelét az ÁSZF módosításáról, a módosított ÁSZF elektronikus úton való megküldésével, az ügyfelek pedig 15 napos határidőn belül reagálhatnak a módosított ÁSZF-re. Amennyiben a megadott határidőn belül nem reagálnak, úgy a módosított ÁSZF az adott ügyfél részéről elfogadottnak tekintendő.


 1.  Amennyiben az adott ügyfél kifogásolja az ÁSZF módosításait, úgy tárgyalásokat kezdeményezhet a Könyvelő Irodával a VII. 1. pontban megadott határidőn belül annak érdekében, hogy Egyedi Megállapodás keretein belül mindkét fél számára megfelelő módon eltérjenek az ÁSZF szabályaitól. Amennyiben a felek között az ÁSZF módosításának kifogásolása kapcsán nem születik megállapodás, úgy bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni a szerződést.


 1. Egyedi Megállapodás módosítására kizárólag a Könyvelő Iroda és az adott ügyfél megegyezése esetén, írásbeli formában lehetséges. 


 1. Amennyiben az ÁSZF (és azzal összhangban az Egyedi Megállapodás) módosítása jogszabályváltozás okán válik szükségessé, úgy az ügyfél nem élhet a jelen pontban biztosított rendkívüli felmondási jogával. A Könyvelő Iroda a jogszabályváltozás okán szükségessé vált módosításokról értesíti az ügyfelet és ennek megtörténte után úgy tekinti, hogy az Ügyfél a módosításokat tudomásul vette. 1. Szerződés időtartama és megszűnése 
 1. A szerződés időtartamára vonatkozó különös rendelkezéseket az Egyedi Megállapodás tartalmazza.  
 2. A határozott időtartamra kötött szerződést a Felek kizárólag rendkívüli felmondással jogosultak egyoldalúan felmondani.
 3. Ha az Egyedi Megállapodásban ettől eltérően a Felek nem állapodnak meg, úgy a határozatlan időre kötött szerződést írásbeli rendes felmondás útján bármelyik Fél 30 napos felmondási idővel jogosult egyoldalúan megszüntetni.
 4. Amennyiben valamelyik szerződő Fél a jelen ÁSZF-ből, vagy az Egyedi Megállapodásból (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) fakadó kötelezettségét megszegi és azt a sérelmet szenvedő Fél által vele írásban közölt, póthatáridőre sem teljesíti a Szerződésnek megfelelően, a sérelmet szenvedett Fél jogosult a Szerződést írásban, azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján felmondani. A Felek ez esetben kötelesek egymással maradéktalanul elszámolni, és a szerződésszegéssel okozott kárt a szerződésszegő Fél köteles a másik félnek megtéríteni. 
 5. A Szerződés megszűnése esetén Felek a már teljesített szolgáltatásokkal egymással elszámolnak és törekednek arra, hogy az elszámolást követő 60 napon belül a ki-, ill. visszafizetések megtörténjenek.
 6. A Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni.
 7. A Szerződés az Egyedi Megállapodásban meghatározott napon lép hatályba. Amennyiben az Egyedi Megállapodás a hatálybalépésre rendelkezést nem tartalmaz, úgy a Szerződés annak aláírásával lép hatályba. Utóbbi esetben, amennyiben a Felek között a Szerződés aláírása nem azonos időben történik, úgy a Szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásával és annak a másik Félnek való megküldésével lép hatályba. 
 8. Abban az esetben, ha a határozott időre kötött Szerződést a Könyvelő Iroda az Ügyfélnek felróható, vagy az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból szünteti meg rendkívüli felmondás útján, úgy a Könyvelő Iroda az Ügyféltől meghiúsulási kötbér jogcímén 3 havi szolgáltatási díjat jogosult követelni.


 1. A Szerződés megszűnésével a Könyvelő Iroda esetlegesen fennálló adóhatóság (illetve adott esetben minden további hatóság vagy szerv) előtti állandó meghatalmazása is megszűnik, amelyet bármelyik fél jogosult önállóan az adóhatóságnak (illetve egyéb hatóságnak vagy szervezetnek) bejelenteni. 


 1. A Szerződés megszűnése esetén, az Ügyféltől a Könyvelő Iroda birtokába jutott adatokat a Könyvelő Iroda a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseivel összhangban, az abban foglalt határidőn át tárolja.


 1. A Szerződés megszűnése esetén az Ügyfél köteles az esetlegesen a Könyvelő Iroda rendelkezésére bocsátott valamennyi papír alapú könyveléssel kapcsolatos dokumentációját személyesen, vagy meghatalmazottja útján a Könyvelő Irodától átvenni és onnan elszállítani. Ha az Ügyfél az iratokat 90 napon belül nem veszi át, a Könyvelő Iroda jogosult az Ügyfél felelőssége és veszélyviselése mellett postai küldeményként feladni. Ez esetben az iratok kiadását a feladásról szóló postai irat igazolja.  


 1. A könyvelési szerződés bármely jogcímű megszűnése esetén a megszűnés napja által meghatározott adóév zárásával kapcsolatos könyvviteli és adókötelezettségek minden esetben az Ügyfelet terhelik. 


 1. A Könyvelő Iroda nem vállalja az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott iratok, dokumentációk és egyéb könyveléshez szükséges anyagok megőrzését, valamennyi eredeti dokumentum megőrzésére jogszabály alapján az Ügyfél köteles. Az iratok, dokumentációk és egyéb könyveléshez szükséges anyagok megőrzése és tárolása minden esetben az Ügyfél felelőssége.


 1. Adatkezelés és adatfeldolgozás


 1. A Könyvelőiroda adatkezelés során mindenkor a hatályos vonatkozó jogszabályok szerint jár el.


 1. Az adatkezelés részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képezi. 


 1. A Könyvelő Iroda által nyújtott szolgáltatások jellegéből fakadóan a Felek között adatfeldolgozói jogviszony is létrejön, így a Felek a jelen ÁSZF és Egyedi Megállapodással egyidejűleg adatfeldolgozói megállapodás megkötésére is kötelesek annak érdekében, hogy a Könyvelő Iroda megkezdhesse a szolgáltatásnyújtást az Ügyfél részére. 


 1. Titoktartás


 1. Felek rögzítik, hogy „bizalmas információ" minden olyan, a másik Félre vonatkozó információ, adat, irat, szoftver, üzleti elképzelés, egyéb információ, amely a Szerződés teljesítésével kapcsolatban a másik Fél tudomására jut, amelyet a Felek egymással közölnek vagy átadnak, illetőleg ami valamelyik Féllel, különösen annak működésével, tevékenységével, gazdálkodásával, ügyfeleivel kapcsolatban a másik Fél tudomására jut.
 2. A Felek a Szerződés hatálya alatt és azt követően is, időbeli korlátozás nélkül
 1. kötelesek az üzleti titkot megőrizni, ideértve azok olyan módon való kezelését, hogy az üzleti titkok semmiképpen se juthassanak illetéktelen harmadik személyek tudomására vagy birtokába,
 2. az üzleti titkot csak a másik Fél előzetes írásos hozzájárulásával szolgáltathatják ki harmadik személynek,
 3. az üzleti titkot csak a Felek együttműködésén alapuló kötelezettségeik teljesítése által meghatározott körben - a Felek által meghatározott célból és mértékben - használhatják fel, ezt meghaladóan nem használhatják, nem hasznosíthatják és nem kezelhetik.
 1. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azon adatra, információra, amely a Szerződés megkötésének az időpontjában, vagy azt követően bármikor nyilvánosságra kerül, kivéve, ha ez a másik szerződő Fél szerződésszegésének következménye.
 2. A titoktartási kötelezettségek megszegésével a másik szerződő Félnek, illetve harmadik személynek okozott károkért a Felek teljes körű kártérítési felelősséggel tartoznak. A szerződő Felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy a Felek jelen pont alapján fennálló kötelezettségei a Szerződés megszűnését követően is fennállnak. 
 3. Az üzleti titok megtartására kötelezett fél abban esetben adhatja ki az üzleti titkot harmadik személynek, ha arra az üzleti titok jogosultja erre kifejezett engedélyt ad vagy ezt külön jogszabály előírja.
 1. Vis Maior


 1. A Könyvelő Iroda nem felelős az Ügyfél felé bármely kötelezettség teljesítésében megnyilvánuló késedelem vagy mulasztás esetén, amennyiben a késedelem vagy mulasztás olyan ok, feltétel, vagy elháríthatatlan esemény miatt következik be, mely a Könyvelő Iroda akaratától, cselekedeteitől és személyétől független, (mint például a háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, pandémia, a Könyvelő Iroda bármelyikének partnerénél felmerülő fizikai vagy jogi akadály vagy más elháríthatatlan szükséghelyzet, valamint ideértve a vészhelyzeti jogalkotás nyomán felmerülő akadályokat) feltéve, hogy ezen körülmények a Szerződés aláírását követően keletkeznek, illetőleg a Szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, ám az annak teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak. (vis maior). 


 1. A vis maior körülmények mentesítik a Könyvelő Irodát a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése alól olyan mértékben, amilyen mértékben a vis maior esemény gátolja a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, amelyre a vis maior körülmény hatása fennáll.


 1. A Könyvelő Iroda a Szerződés – részü fel nem róható okból bekövetkező – nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező vis maior körülményekről az Ügyfelet haladéktalanul értesíti és a Felek a következmények elhárításával kapcsolatban egymással észszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.


 1. A vis maior események felmerülése esetén a Könyvelő Iroda köteles az Ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatni, megjelölve tájékoztatójában a vis maior esemény kezdetét, jellegét és amennyiben lehetséges várható végét.


 1. A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti a Könyvelő Irodát a szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis major körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis maior esemény nem érinti.


 1. Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségek teljesítése


 1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján a Könyvelő Irodát a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban ügyfélátvilágítási kötelezettségek terhelik. Ennek körében az Ügyfél, (illetve annak képviselője, meghatalmazottja) köteles együttműködni a Könyvelő Irodával annak érdekében, hogy a Könyvelő Iroda az átvilágítást a törvénynek megfelelően elvégezhesse.


 1. Az Ügyfél (illetve annak képviselője, meghatalmazottja) személyazonosságának ellenőrzése körében köteles bemutatni a Könyvelő Irodának személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet 30 napnál nem régebbi teljes bizonyító erejű okirattal köteles igazolni, hogy a nyilvántartó hatóság a jogszabályoknak megfelelő módon bejegyezte, vagy a bejegyzése folyamatban van. 


 1. A jogi személy Ügyfelet képviselő, a Könyvelő Iroda előtt eljáró személy köteles nyilatkozatot tenni, hogy saját vagy a tényleges tulajdonos nevében jár-e el. Ha adott személy a tényleges tulajdonos nevében jár el, úgy a Könyvelő Iroda a tényleges tulajdonos meghatározott adatait is köteles kérni és ellenőrizni.


 1. Az Ügyfél az átvilágítás során megadott adataiban bekövetkezett változásokról 5 napon belül köteles értesíteni a Könyvelő Irodát.


 1. A Könyvelő Iroda az ügyfél átvilágítási kötelezettség teljesítése során tudomására jutott adatokat és okiratokat a szerződéses kapcsolat fennállta alatt, valamint annak megszűnését követő 8 évig tartja nyilván és őrzi meg.


 1. Értesítések


 1. A Felek a Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést írásban, személyesen (ideértve a futár útján történő átadást is), ajánlott tértivevényes küldeményként vagy elektronikus levél (e-mail) formájában kötelesek az Egyedi Megállapodásban feltüntetett elérhetőség(ek)re küldeni. 


 1. Abban az esetben, ha a Felek eltérően nem állapodnak meg, úgy a Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat a Felek mindenkori székhelyére kell küldeni.  A Felek mindezek mellett kifejezetten akként rendelkeznek, hogy a székhelyre küldött jognyilatkozatok akkor is hatályosak, amennyiben a Felek az Egyedi Megállapodásban a székhelytől eltérő levelezési címet határoztak meg.  


 1. Valamennyi értesítés, ha egy korábbi átvétel nem bizonyított, megfelelően átadottnak tekintendő:


 1. e-mail esetén a feladást követő munkanapon délelőtt 10 órakor;
 2. személyes kézbesítés esetén, ha az átadás délután 5 óra után történt, akkor az átadást követő munkanapon délelőtt 10 órakor, egyébként az átadás napján;
 3. postai ajánlott kézbesítés esetén a postára adás napjától számított ötödik munkanapon.


 1. A Felek elérhetőségekben bekövetkező bármely változásról a Felek egymást késedelem nélkül kötelesek értesíteni. Ennek elmulasztásából származó mindennemű kár a mulasztót terheli.


 1. Az elérhetőségekben bekövetkezett változás nem igényel szerződésmódosítást. 1. Kapcsolattartás


 1. A Felek az egymás közötti kapcsolattartásra koordinátorokat jelölhetnek ki. Abban az esetben, ha a Felek bármelyike koordinátort jelöl ki, úgy annak elérhetőségei az Egyedi Megállapodásban kerülnek feltüntetésre. A koordinátorok hatókörébe eső operatív kérdésekben mindkét Fél elsődlegesen a koordinátorok útján vállalja a nyilatkozatai megtételét. 


 1. A saját koordinátorának, illetve esetlegesen kijelölt egyéb kapcsolattartó személyét bármelyik Fél jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A koordinátor és egyé kapcsolattartók személyében vagy az elérhetőségekben bekövetkezett változás nem igényel szerződésmódosítást. 


 1. A koordinátorok és egyéb kapcsolattartók személyében illetőleg elérhetőségekben bekövetkező bármely változásról a Felek egymást késedelem nélkül kötelesek értesíteni. Ennek elmulasztásából származó mindennemű kár a mulasztót terheli.


 1. Egyéb rendelkezések
 1. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen ÁSZF-ből, valamint az Egyedi Megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítése során maradéktalanul együttműködnek, lehetőségeikhez mérten előmozdítják a másik Fél teljesítését.


 1. Ha a Szerződés bármely rendelkezése egészben vagy részben törvényellenes, érvénytelen vagy hatálytalan, az a többi rendelkezés érvényességét és hatályosságát nem érinti. A törvényellenes, érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezések – a jog által engedett mértékben és figyelemmel a Szerződés céljára – ugyanolyan gazdasági hatással bír.


 1. A Szerződés az Egyedi Megállapodás tárgyára vonatkozóan a Felek teljes megállapodását és megegyezését tartalmazza, és hatályon kívül helyez valamennyi, a Felek között korábban létrejött szóbeli vagy írásbeli tárgyalást vagy megállapodást. 


 1. A Felek Szerződésből eredő jogviszonyára a Ptk. általános és különös szabályai, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.
 2. A Felek megállapodnak, a Szerződéssel, illetőleg annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos valamennyi jogvitát, amely békés úton nem oldható meg, kizárólagosan és végérvényesen az illetékes magyarországi bíróságnak kell elbírálni.


Budapest, 2022.


…………………………………….

Könyvelő Iroda

…………………………………….

Ügyfél
1. számú melléklet

A Könyvelő Iroda Szolgáltatásai


 1. Ügyfél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó számviteli és könyvelési feladatok elvégzése az alábbi részletezés szerint

- főkönyvi könyvelés, főkönyvi nyilvántartások vezetése

- vevők analitikus nyilvántartása

- szállítók analitikus nyilvántartása

- tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása

- bérszámfejtés

 1. Ügyfél adózásához kapcsolódó feladatok:


 1. Adómegállapítás

- az Ügyfél aktuális adó-, adóelőleg-, adófeltöltési és járulékfizetési kötelezettsége összegének megállapítása az átadott számviteli bizonylatok feldolgozása alapján és erről tájékoztatás az Ügyfél részére az adófizetési határidő előtt.

 1. Állami adóhatósághoz benyújtandó adóbevallások elkészítése, benyújtása:

- havi bevallás

- áfa bevallás az Ügyfélre irányadó bevallási időszak szerint

- társasági adó bevallás és kapcsolódó bevallásai

- egyéb adók bevallása

 1. Önellenőrzések elkészítése, benyújtása


 1. Adónyilvántartások vezetése, adófolyószámla egyeztetése


 1. Adatszolgáltatás


 1. Helyi adó bevallása

2. számú melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”), illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet/General Data Protection Regulation, továbbiakban: „GDPR”) foglaltaknak megfelelően a BetterBook Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által nyújtott könyvelői szolgáltatások harmadik személyek által való igénybevétele során való személyes adatok kezelésének körülményeit.


A Tájékoztató célja, hogy a GDPR 13. cikkében meghatározott információkról a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztassa a személyes adatkezelés érintettjeit és biztosítsa számukra a könyvelői szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó adatkezelés gyakorlatának, céljainak, jogalapjainak és elveinek megismerését. Erre tekintettel az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és kiemelten fontosnak tartja az adatkezelésre irányadó valamennyi jogszabályi rendelkezéseknek való folyamatos megfelelést. 


A Tájékoztatóban részletezett adatkezelési szabályokat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el, az adatkezelési tevékenységeit ezen szabályok szerint fejti ki.


Az Adatkezelő által nyújtott könyvelői szolgáltatásokat igénybe venni kívánó potenciális ügyfelek, illetve az Adatkezelővel a tárgyi szolgáltatásnyújtásra szerződést kötő partnerek (továbbiakban együttesen: „Ügyfél”) kötelesek jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. 


A személyes adatok hitelességéért, pontosságáért kizárólag az Ügyfél tartozik felelősséggel, azokat az Ügyfél köteles naprakészen tartani. Az esetleges, a megadott adatokkal kapcsolatos hiányosságokért, illetve e hiányosságokból és pontatlanságokból adódó következményekért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét kifejezetten kizárja.
1. Adatkezelő neve:

BetterBook Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Adatvédelmi tisztviselő: 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

3. Adatkezelő elérhetőségei:

Név: BetterBook Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Törvényes képviselő: Várszegi Ádám Balázs ügyvezető

Telefonszám: 06301535656

Email cím: adam.varszegi@betterbook.hu

Weboldal: betterbook.hu

4. Fogalom meghatározások:

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 


Adatkezelő: Az a meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.


Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.


GDPR: General Data Protection Regulation kezdőbetűkből képzett mozaikszó. Magyarul Általános Adatvédelmi Rendelet, az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es számú rendelete, mely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól.


Érintett: Természetes személy, akinek a személyes adata valamely adatkezelésnek a tárgya.


Tájékoztatóban használt, jelen pontban nem rögzített fogalmak jelentése – konkrét, ettől eltérő fogalommeghatározás hiányában – a GDPR-ban használtaknak megfelelően értelmezendő.


5. Adatkezelés lehetséges jogalapjai:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”)

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”)

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”)

6. Kezelt adatok köré és a hozzájuk tartozó adatkezelési jogalap és cél:


Kezelt adatok köre

Jogalap

Cél

1. Az Adatkezelő könyvelői szolgáltatások ellátásával való, Ügyfél általi megbízása

A szerződés létrejöttéhez kötelező megadni különböző személyes adatokat:

 • vezeték- és keresztnév / cégnév
 • székhely címe
 • adószám
 • cégjegyzékszám / egyéb azonosító szám
 • képviselő személy neve 


Szerződés teljesítése

Az Adatkezelő által nyújtott könyvelői szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele (konkrétan a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötése) 


2. A könyvelői szolgáltatások Adatkezelő általi nyújtása

Az Ügyfelekre vonatkozó szerződések, számlák és könyvelés kezeléséhez kötelező megadni különböző személyes adatokat, mint például:


 • vezeték- és keresztnév;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • esetleges gyermekek száma;
 • gyermekek születési adatai;
 • személyi igazolvány szám;
 • lakcímkártya szám;
 • személyi azonosító jel;
 • TAJ szám;
 • adóazonosító jel;
 • bankszámlaszám;
 • lakcím;
 • munkahelyi email cím;
 • munkahelyi telefonszám;
 • munkaviszonyra vonatkozó adatok;
 • állampolgárság.


Szerződés teljesítése

Az Adatkezelő által nyújtott könyvelői szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele (konkrétan a könyvelési tevékenység elvégzéséhez szükséges információk) 


A szerződés szerinti fizetési tranzakció lebonyolításához kötelező megadni különböző személyes adatokat:


 • számlázási név
 • számlázási cím
 • email cím
 • telefonszám

Jogi kötelezettség teljesítése

Az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatások igénybevételéről történő szabályszerű elszámolás lehetővé tétele.


3. Kapcsolatfelvétel

A szerződés teljesítéséhez kötelező megadni az Ügyfelek kapcsolattartóinak különböző személyes adatait:


 • vezeték- és keresztnév
 • telefonszám
 • email cím
 • beosztás


Jogos érdek

Az Ügyféllel való kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, meggyorsítása, megkönnyítése

4. Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele

A közvetlen megkereséshez szükséges megadni különböző személyes adatokat:


 • vezeték- és keresztnév
 • telefonszám
 • email cím


Hozzájárulás

Potenciális Ügyfelek megnyerése.

5. Késedelmes fizetések, viták kezelése


A vitás helyzetek mielőbbi rendezéséhez szükséges megadni különböző személyes adatokat:


 • vezeték- és keresztnév
 • telefonszám
 • email cím


Jogos érdek

Az Ügyféllel esetlegesen kialakult viták vagy az Ügyfél által elmulasztott fizetési tranzakció kezelése.

6. Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok


A honlap Adatkezelő általi megfelelő működtetéséhez szükséges megadni különböző személyes adatokat:


 • IP cím;
 • ország;
 • használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa és verziószáma;
 • nyelvi beállítások;
 • látogatás időpontja; 
 • honlap látogatási adatok: eltöltött idő, kattintások, megnyitások.


Jogos érdek

A honlap megfelelő működéséhez szükséges, a honlap látogatásával kapcsolatos statisztikai és marketing célú adatgyűjtés. 

7. Cookie-k és egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők

A cookie-k számítógépen, mobiltelefonon vagy egyéb digitális eszközön adatokat tároló kisméretű fájlok, amelyek lehetővé teszik az őket az eszközön elhelyező személy számára az érintett felismerését a különféle online felületeken. A cookie-k számos hasznos célt szolgálhatnak, így többek között lehetővé teszik annak megállapítását, hogy az online felületeket látogató érintettek tevékenysége alapján a felületek mely részei a legnépszerűbbek, ugyanis a segítségükkel látható, hogy azok mely oldalakhoz és funkciókhoz férnek hozzá, és mennyi időt töltenek az egyes felületeken.


Fontos, hogy az érintettnek lehetősége van törölni saját eszközéről a cookie-kat, valamint általában beállíthatja a böngészőt az összes cookie elfogadására vagy elutasítására. Általában a böngészők „súgó”-ja eligazítást ad, hogy hogyan lehet a böngészőben a cookie-kra vonatkozó szabályokat beállítani. Bizonyos online funkciók működéséhez viszont szükségesek a cookie-k, ezért ezek letiltása befolyásolhatja az online felületek, vagy azok egyes részeinek használatát és a felhasználói élményt.


Az online felületeken megjelenő statisztikai és marketing célú cookie-k tárolásához történő hozzájárulással, illetve az Adatkezelő online felületeihez való hozzáféréssel, azok használatával az érintett hozzájárul az egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők és egyéb adatok tárolásához és gyűjtéséhez az eszközein. A honlap működése érdekében használt cookie-k esetében az Adatkezelő az online felületei működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.


A használt cookie-król szóló részletes tájékoztatást az Adatkezelő Cookie Szabályzatában talál. 

8. Adattárolás határideje:

A szerződéses jogviszonyból fakadó jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a jogviszony megszűnéséig, az abból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig, illetve őrzési időről rendelkező jogszabályok által előírt ideig kezeljük személyes adatait.

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok további kezelése megszűnik. A korábbi hozzájárulását, valamin a visszavonást tartalmazó nyilatkozatát az Adatkezelő jogos érdekből a jogszabályok által meghatározott elévülési idő leteltéig a továbbiakban is kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítése, valamint jogos érdek alapján folyik a személyes adatokat addig kezeljük, amíg az alapjául szolgáló kötelemből (szerződés) fakadó jogok és kötelezettségek jogszabályi elévülési ideje le nem telik.


Jogi kötelezettség teljesítése esetén adattárolás a mindenkori jogszabályokban meghatározott őrzési időtartamáig folyik.


A marketingtevékenység keretében gyűjtött adatokat az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított jogszabályban rögzített határidőig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig) kezeli.9. Adattovábbítás és adatfeldolgozók:

         

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adattovábbítási tevékenységet végezhet különösen adatfeldolgozók, illetve hatóságok részére. 


Hatósághoz történő adattovábbítás keretében az Adatkezelő jogosult és köteles minden szabályszerűen tárolt adatot továbbítani az illetékes hatóságok részére. Ilyen adattovábbítás alapját jogszabály, illetve jogerős hatósági határozat képezheti, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.


Amennyiben az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe, az érintettekhez köthető személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósítására az adatfeldolgozó részére továbbítja, és szavatolja, hogy ilyen esetben a személyes adatokat az adatfeldolgozó kizárólag a 6. pontban leírt célból dolgozza fel. Az adatfeldolgozó személyéről tájékoztatást ad az Adatkezelő.


Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy az általa kezelt egyes adatok továbbításra kerülnek harmadik országokba adatfeldolgozási célból. Az alább megnevezett adatfeldolgozók kizárólag olyan egyesült államokbeli cégek, melyek általános szerződési feltételei garantálják az Európai Unión belül, a GDPR-ban meghatározott adatvédelmi követelmények meglétét.


Harmadik országbeli adatfeldolgozók:


–       Google LLC és leányvállalatai (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States)


A személyes adatokhoz továbbá az alábbi személyek férhetnek hozzá:


–          az Adatkezelővel megbízotti, vagy munkavállalói jogviszonyban álló személyek;

–         AnZso-Tax Kft.

–         Szikszai Linda EV

A jelen pontban meghatározott adatfeldolgozók jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, jogszabályban meghatározott módon és adatkörben önálló adatkezelőkét is eljárnak, illetve eljárhatnak.

10. Érintetti jogok:

Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés körülményeiről.


Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az adam.varszegi@betterbook.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Tájékoztatóban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz és biztosítjuk az adathordozhatósághoz való jog érvényesítését.

Kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük.

Kérésére azon személyes adatait, amelyek megőrzésére nincs jogszabály által előírt kötelezettségünk, töröljük.

 

Amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján alapul (hozzájárulás), az érintett jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontján alapuló adatkezelés esetén a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

11. Hatósághoz fordulás joga:

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap: http://www.naih.hu

Az érintetteket megilleti a bírósághoz fordulás joga is. A GDPR vonatkozó rendelkezései értelmében az Adatkezelők tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága - ami jelen esetben magyar bíróság – előtt kell megindítani az Adatkezelőkkel szembeni eljárást. Az érintett panaszával kapcsolatban eljárni a magyar bíróságok közül a törvényszék jogosult. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: www.birosag.hu/torvenyszekek


12. Eljárás adatvédelmi incidens esetén:

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintetteket is tájékoztatjuk róla.

13. Kapcsolat a Tájékoztató és az érintettek között:

Az érintett az Adatkezelővel történő szerződéskötéssel, vagy egyebekben az adatkezelés megkezdésekor az adatkezelési tájékoztató megismerésével automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

14. Adatszolgáltatási kötelezettség:

A személyes adatok szolgáltatása az érintettek számára nem kötelező, azonban a szerződéses partner és az Adatkezelő közötti szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez elengedhetetlen, a szerződés megkötésének előfeltétele, ezért az adatszolgáltatás megtagadása estén szerződéses kapcsolat nem jön létre a szerződéses partner és az Adatkezelő között, illetve a már létrejött a szerződést az Adatkezelő nem tudja teljesíteni.

15. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük. A személyes adatokat általunk bérelt szervereken, továbbá az Adatkezelő számítógépeinek merevlemezein tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.


A dokumentumkezelő rendszerben tárolt adatokhoz, dokumentumokhoz hozzáférés csak jelszóval és megfelelő jogosultsággal lehetséges. Lokál gépeink használata jelszóhoz kötött.


Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.


Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.


Az Adatkezelő valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.


A programok, alkalmazások és eszközök tervezése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.


Az információs rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.


Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra.


Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.


Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályokban határoztunk meg.


A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan.


Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

16. Tájékoztató módosítása:

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. 


Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosításáról a már meglévő Ügyfeleket írásban (email, egyéb elektronikus kommunikáció vagy az Adatkezelő által fenntartott elektronikus felület útján) értesíti. 


Hatályos: 2022. 12. 01. -től